Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Oznam o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Dňa 29.5.2017 v čase od 7,40 do 15,40 hod. bude v našej obci prerušená elektrická energia v miestnej časti Gábovce 

 Čísla domov: 29, 180, 188-291, 300, 328, 329, 331, 347, 386, 387-398, 399-406, 413, 415-422, 330, 408-413, 943

Súbor na stiahnutie Vyrozumenie 2.pdf Vyrozumenie 2.pdf (361.8 kB)

 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 19.5.2017.jpg 19.5.2017.jpg (62.7 kB)

 
 

Oznam o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

zámer predaja majetku obceVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na valné zhromaždenieVytlačiť
 

 

URBÁRSKA OBEC POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO V OBCI  LYSÁ POD MAKYTOU

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia Urbárskej obce – pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou

     Výbor Urbárskej obce pozemkového spoločenstva v obci Lysá pod Makytou

oznamuje svojim členom, že dňa 21. mája  2017   t. j. v nedeľu sa uskutoční

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČENSTVA

 v sále kultúrneho domu v Lysej pod Makytou.

Prezentácia účastníkov  od 830 hod. 

Začiatok valného zhromaždenie je  o  900  hod.

.Na tomto valnom zhromaždení bude vykonaná aj výplata dividend za rok 2016.

Pri preberaní finančnej hotovosti je potrebné predložiť platný preukaz totožnosti  !!!

Ak sa zasadnutie Valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť osobne a rozhodnete sa, aby Vás na Valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa pri prezentácií preukázať  pozvánkou,  ktorej prílohou bolo aj tlačivo splnomocnenia na zastupovanie. 

Na tomto tlačive  vyznačíte koho splnomocňujete na zastupovanie a tiež koho splnomocňujete na  prebratie  výnosov / dividend/ za rok 2016. Tlačivo splnomocnenia je platné iba to, ktoré tvorilo prílohu pozvánky.

Vaša účasť na Valnom zhromaždení je nutná !

  Predseda  Urbárskej obce pozemkového

          spoločenstva v obci Lysá  pod Makytou 

                                                                                                                                              

          Anton Rusňák 


 
 

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 24.4.2017.jpg 24.4.2017.jpg (154.8 kB)

 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Mimoriadne núdzové opatrenieVytlačiť
 

Upozoňujeme občanov na výskyt vtáčej chrípky

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

 

N A R I A Ď U J E M

 

vlastníkom alebo držiteľom:

 1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
 2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
 5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované
 6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje
 7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
 8. správne používať osobné ochranné pomôcky
 9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
 11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 12. bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 • pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
 • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Platnosť:

do zrušenia jednotlivých nariadených opatrení. 
 

Odôvodnenie:

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.

Zdroj: http://www.svps.sk/zvierata/mno_4373_05.asp (25.1.2017)

 


 
 

TKR preladenie kanálov z SD na HD vysielanieVytlačiť
 

V stredu 14.12. prebehlo na TKR prelaďovanie slovenských programov do HD kvality v digitálnom vysielaní DVB-C.

Je potrebné aktualizovať TV príjmače aj set top boxy, ale najskôr treba pri STB vykonať výrobné nastavenie prijímača. Vo väčšine prípadov stačí automatické ladenie.

Pri preladení sa znova pri niektorých tv príjmačoch (Samsung, LG) uloží poradie programov ako pred preladením.

Pri značkách Sony, Panasonic, Philips a iné značky, je potrebné si zvoliť( nastaviť) svoje poradie programov manuálne.

 

Parametre ladenia:

Frekvencia:                      Rýchlosť: 6900                  Modulácia: QAM 256

314 000  kHz

322 000  kHz

330 000  kHz

338 000  kHz

346 000  kHz

354 000  kHz


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka