Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania Vytlačiť
 


 
 

Prejdite na EkasuVytlačiť
 

Prejdite na Ekasu...0001.jpgPrejdite na Ekasu...0002.jpg


 
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBUVytlačiť
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov uvádzame priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na opatrovateľskú službu

 

Poskytovateľ: OBEC LYSÁ POD MAKYTOU

Poskytovaná služba: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerný počet klientov

Počet odpracovaných hodín za rok 2017

Priemerné EON na jedného klienta/mesiac

Priemerné EON

 za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby

 

12 535 €

 

3

 

2476

 

348,19 €

 

5,06 €

 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU ZA ROK 2018

 

Obec: Lysá pod Makytou

Forma sociálnej služby: Terénna

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2018              3

 

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní

podľa osobitného predpisu³⁸,

 

11 195,88 €

b)poistenie a povinné príspevky na starobné poistenie a povinné

príspevky na starobné sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu

určenom podľa písmena a):

3 466,55 €

c) tuzemské cestovné náhrady:

0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:

0,00 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:

0,00 €

f) dopravné:

0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:

0,00 €

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

i) výdavky na službu

0,00 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného

predpisu ²ᵒ, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej

pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ³⁹:

0,00 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka³²,odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

EON za rok 2018

 

14 662,43 €

Celkový príjem z úhrad

2 127,22 €

Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok

2 476 hod.

EON po odpočítaní celkových úhrad

12 535,21 €

Priemerná výška EON na 1 hod opatrovateľskej služby v €

5,06 €

     

 


 
 

Voľby prezidenta SRVytlačiť
 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

 

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

podatelna@lysapodmakytou.sk

prednosta@lysapodmakytou.sk

 

Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  

podatelna@lysapodmakytou.sk

prednosta@lysapodmakytou.sk

Súbor na stiahnutie wp19_i1ska4.docx wp19_i1ska4.docx (22.4 kB)

 
 

Úroveň vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2018Vytlačiť
 

úroveň vytriedenia odpadov.jpg


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - WIFI pre TebaVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

 

1. Verejný obstarávateľ

Obec Lysá pod Makytou

Obecný úrad Lysá pod Makytou

020 54 Lysá pod Makytou 1

 

IČO: 00317471

Kontaktná osoba: Ing. Michal Ondrička

tel. č.: 042/4680071

e-mail: obec@lysapodmakytou.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.lysapodmakytou.sk/

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

WiFi pre Teba v obci Lysá pod Makytou

 

Celá výzva je zverejnená v priložených súboroch

Súbor na stiahnutie Príloha A.pdf Príloha A.pdf (440.2 kB)
Súbor na stiahnutie Príloha B.pdf Príloha B.pdf (387.6 kB)
Súbor na stiahnutie Príloha C.pdf Príloha C.pdf (380.8 kB)
Súbor na stiahnutie Príloha D.pdf Príloha D.pdf (452.5 kB)

 
 

Voľby do Európskeho parlamentuVytlačiť
 

Informácie pre voliča: 

 

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep

 


 
 

OZNAMY

Návšteva Mons. Tomáša Galisa

Vo štvrtok 9. mája 2019 sme v našej farnosti a obci privítali vzácnu návštevu. Pri príležitosti kánonickej vizitácie farnosti nás navštívil Žilinský diecézny biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. ...viac...

Zverejnené 21.5.2019 -gs-


 

Deň matiek

stiahnuť (4).jpg


Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aj my sme sa stretli v kultúrnom dome kde dýc ...viac...

Zverejnené 20.5.2019 -gs-


 

Darujte krv...

kvapka krvi.jpg

                 Trenčiansky samosprávny kraj                         Tlačová správa                             
Trenčín, 10. mája 2019
Trenčianska župa bude opäť pomáhať, ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -gs-


 

Zber elektroodpadu

stiahnuť (1).jpg

ZBER   ELEKTRONICKÉHO  ODPADU

Obecný úrad Lysá pod Makytou oznamuje občanom, že dňa 3. júna 2019 (pondelok)
sa uskutoční v našej obci zber elektronického odpadu
Občania, k ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -gs- Vyprší o 9 dní.


 

František a Vojta Nedvědovci s kapelou

František a Vojta Nedvědovci s kapelou.jpg

Pozývame Vás na koncert stále veľmi obľúbených Nedvědovcov, ktorý bude v našej obci
16.10.2019 (v stredu) o 18,00 hod. v kultúrnom dome.
Predpredaj vstupeniek bude na obecnom úrade Lysá ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -gs- Vyprší o 145 dní.


 

Dane a poplatky - oznam

MIESTNE DANE A POPLATKY
OZNAM!
Oznamujeme občanom,  že rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 sú pripravené k úhrade. Vý ...viac...

Zverejnené 10.5.2019 -gs-


 

Výzva na nových členov

Vážení členovia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou
 
V zmysle Stanov Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou zo dňa 6. novembra 2005 a ich dodatkov ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -gs- Vyprší o 7 dní.


 

Výskyt medveď

Upozorňujeme občanov, že sa v našej oblasti vyskytol medveď....
viac...

Zverejnené 3.5.2019 -gs-


 

Ochutnávka destilátov

ochutnavka destilatov - plagat.jpg

Zverejnené 24.4.2019 -gs-


 

UPOZORNENIE pre odberateľov vody z obecného vodovodu

UPOZORNENIE pre odberateľov vody z obecného vodovodu.               Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že vybudovaním nových vodovodných prípojok na hornom konci obce  je nev ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -gs- Vyprší o 21 dní.


 

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

                               
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
 
Územie okresov Považská Bystrica a Púchov vyniká bohatstvom lesov, ktoré slúžia všetkým obč ...viac...

Zverejnené 29.3.2019 -gs-


 

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi 
 
Vážení občania!
 
            S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvod ...viac...

Zverejnené 29.3.2019 -gs-


 

Nádoba na zber použitých batérií

stiahnuť.jpg


 
Na prízemí obecného úradu je umiestnená nádoba na prenosné použité batérie. Prosíme Vás, aby ste použité batérie do tejto nádoby odovzdávali. Triedenie tohto odpadu (ako aj ostatných ...viac...

Zverejnené 28.3.2019 -gs-


 

Cvičenie v Základnej škole...

Oznamujeme ženám a dievčatám, že je každý štvrtok o 18.30 hodine v základnej škole cvičenie s p. Šulcovou. 
Ste srdečne vítané! 
viac...

Zverejnené 10.10.2018 -gs-


 

Výzva na zaplatenie hrobových miest

P1130320.JPG

Obec Lysá pod Makytou, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Lysá pod Makytou, vyzýva všetkých občanov , ktorí doteraz neuzatvorili   nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok z ...viac...

Zverejnené 18.3.2019 -gs-


 

Predajňa poľnopotrieb

P1030444.JPG

Oznamujeme občanom, že v našej obci je otvorená predajňa poľnopotrieb. 
Predajňa je v centre obce, vedľa predajne Jednota v polyfunkčnom objekte Mobyty s.r.o.
POĽNOPOTREBY Peter Janíček< ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -gs-


 

Pozor! Zmena vlaku.

 
V dňoch 25. februára – 12. júna 2019
(pondelok - streda)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedze ...viac...

Zverejnené 22.2.2019 -gs- Vyprší o 19 dní.


 

Nová predajňa pekárenských výrobkov z obecnej pekárne.

P1030455_zmensena.JPG

Oznamujeme občanom, že v našej obci je otvorená predajňa pekárenských výrobkov  -  Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. – pekáreň – predaj pekárenských výrobkov.
Predajňa je v centre obce, vedľa preda ...viac...

Zverejnené 18.1.2019 -gs-


 

Oznam o vývoze plastov

Spoločnosť Megawaste Slovakia s.r.o., ktorá sa zaoberá zberom, recykláciou a likvidáciou odpadov nám  nariadila, aby sme na separovaný odpad čiže plasty používali výlučne transparentné – priesvitné vr ...viac...

Zverejnené 29.10.2018 -gs-


 

Nový cestovný poriadok na vlaky platný od 9.12.2018 do 14.12.2019

Nový cestovný poriadok na vlak.jpg

Zverejnené 6.12.2018 -gs- Vyprší o 203 dní.


 

Kalendár 2019 na predaj...

Kalendár 2019.jpg

Na obecnom úrade je na predaj stolový kalendár na rok 2019 s fotkami našej obce a fotkami 
z obecných akcií.
Kalendár je v cene 3 eurá. 
viac...

Zverejnené 15.10.2018 -gs-


 

Úprava času rozvozu!

Úprava času rozvozu!.jpg

Zverejnené 23.10.2018 -gs-


 

Akadémia ozbrojených síl

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2019/2020   V akademickom roku 2019/2020 bude na Akadémii ozbroje ...viac...

Zverejnené 2.10.2018 -gs-


 

Upozornenie!

chemický odpad.jpg

Upozornenie pre občanov spaľujúcich drevený odpad v kotloch na tuhé palivo.
Vzhľadom na opakované sťažnosti občanov na spaľovanie chemicky upraveného odpadu z dreva, najmä použitých okenných rá ...viac...

Zverejnené 26.7.2018 -gs-


 

Zberná nádoba

c4f_nesbirame_a4_cz_o2.jpg

Naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box  pre recyklovanie je umiestnený na prízemí obecného úradu. Myslit ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -gs-


 

Ponuka na oslavy

Ponuka na oslavy.jpg

Zverejnené 17.4.2018 -gs-


 

Nový mapový portál obce

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. ...viac...

Zverejnené 16.2.2017 -mo-


 


Úvodná stránka