Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Individuálna ochrana osôb

Sú to protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečnej látky na ľudský organizmus, ktoré svojimi vlastnosťami alebo v kombinácii môžu ohroziť život alebo zdravie.

Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb:

 - Improvizované prostriedky - ochrana nekrytých častí povrchu tela

- Špeciálne prostriedky - prostriedky na ochranu dýchacích ciest,

 ktoré sa používajú bez vyzvania ihneď po varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti  spojenej s únikom nebezpečnej látky.

 

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany:

 Ochrana dýchacích ciest

- kus látky (preloženú vreckovku, uterák, utierku, apod.), ktorú navlhčíte.

K navlhčeniu môžete použiť:

- obyčajnú vodu,

- v prípadne úniku čpavku použite : ocot (1 lyžica octu/1 liter vody),

- v prípade úniku NL kyslej povahy použite zažívaciu sódu (2 lyžice sodybikarbóny/1 liter vody).

 Ochrana očí

- okuliare uzavretého typu (lyžiarske, potápačské, plavecké, motocyklové), prípadné vetracie otvory   prelepte lepiacou páskou,

- ak nemáte doma žiadne okuliare podobného typu, môžete použiť obyčajné priehľadné igelitové

  vrecko, ktoré pretiahnete cez hlavu a stiahnete špagátom príp. gumou v úrovni lícnych kostí

Ochrana hlavy

Použite:

- čiapku, kuklu, šál, klobúk, šatku, a pod.,

- pri ich nasadzovaní dbajte na to, aby vlasy boli úplne zakryté, to isté platí  i pre čelo, krk a uši.

Ochrana povrchu tela:

 Na ochranu povrchu tela môžete použiť:

 - kombinézu, nohavice, športovú súpravu atď.,

 - cez ne preložte napr. pláštenku do dažďa, príp. dlhý kabát,

 - tieto odevy dostatočne utesnite pri krku (použite napr. šál), pri rukávoch   a nohaviciach (stiahnite napr. špagátom nebo gumou).

Ochrana rúk a nôh:

Nohy: Vysoké topánky, čižmy

Ruky: Rukavicami - gumené, kožené, odporúčajú  sa dlhšie rukavice

 

Zásady činnosti v zóne ohrozenia nebezpečnou látkou

- Nepribližovať sa k miestu havárie s nebezpečnou látkou,

- Vyhľadať vhodný úkryt a utesniť miestnosť pobytu

- Počúvať TV a rozhlas, pripraviť si prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca

 

Činnosť po ukončení pôsobenia nebezpečnej látky

- Zhodiť odev, improvizované prostriedky individuálnej ochrany zahodiť a oznámiť, kde sú

uskladnené, sprcha

 

ŠPECIÁLNE PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY JEDNOTLIVCA

Občan má možnosť chrániť svoj život a zdravie nielen improvizovanými prostriedkami, ale aj pripraviť sa na situáciu ohrozenia, chrániť si svoj život a zdravie špeciálnymi prostriedkami, ktoré predovšetkým slúžia za účelom opustenia občana alebo skupiny z ohrozeného územia. V dnešnej časti Vám predstavujeme niekoľko z nich.

 

 ŠPECIÁLNE PROSTRIEDKY individuálnej ochrany jednotlivca – prostriedky na ochranu dýchacích ciest

 Celo tvárová maska: ľahká (450 g) celo tvárová maska sa vyznačuje širokým zorným poľom a konštrukciou vyžadujúcou minimálnu údržbu. Štvorbodový upínací systém. Konštrukcia s dvoma filtrami poskytuje nízky odpor pri dýchaní. Vymeniteľné filtre s bajonetovým upínacím systémom
a PROTI PLYNOVÝ FILTER

Technické údaje filtrov:

A – proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65 st. C / toulén,    cyklohexán, xylén/

 AX – proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu pod 65 st. C / acetón,      diethyléter/

 B - proti anorganickým plynom a parám / chlór/, okrem oxidu uhoľnatého

 E - proti oxidu siričitému a ostatným kyslým plynom a parám

 K- proti amoniaku a organickým amínom

 

- Lícnica celotvárovej masky CM 4 + špeciálny filter MOF rady 2, 4, 5, 6 / malý ochranný filter/,

- Polo maska s filtrom

- Skladací respirátor 

- Ochranné rúško

Skladací respirátor – s výdychovým ventilom zaručuje ochranu proti pevným netoxickým častiam neprevyšujúcim 10 – násobok najvyššej prípustnej koncentrácie pevných netoxických častí.

Okrem obyvateľstva, ktoré si môže zabezpečiť tieto prostriedky, špeciálne prostriedky individuálnej ochrany dýchacích ciest jednotlivca, používajú ich predovšetkým jednotky civilnej ochrany a členovia zložiek integrovaného záchranného systému

Hygienická očista osôb

Následne po kontaminácii nebezpečnou chemickou látkou sa vykonáva hygienická očista osôb

Hygienická očista osôb je jedným z protichemických opatrení a je zameraná na obmedzenie pôsobenia alebo na odstránenie

nebezpečných látok z povrchu tela osôb.

Zdroje kontaminácie

 Z chemických látok v plynnom a kvapalnom skupenstve sú veľmi nebezpečné tie, ktoré pôsobia toxicky alebo dráždivo pri kontakte a forme pár inhalačne, dobre priľnú k povrchu a zotrvávajú na ňom dlhšiu dobu v nezmenenej forme.

Ku kontaminácii osôb môže dôjsť pri:

- neopatrnej manipulácii s kontaminantom,

- neopatrnej manipulácii s kontaminovaným materiálom,

- pohybe v kontaminovanom priestore,

- odstraňovaní a likvidácii kontaminantu.

Hygienická očista osôb sa člení na:

- čiastočnú hygienickú očistu, ktorá zabezpečí obmedzenie pôsobenia nebezpečných látok na čo najmenšiu možnú mieru a vykonáva sa ihneď po kontaminácii dostupnými prostriedkami svojpomocne. Je možné využívať kúpele vo vlastných domácnostiach, v priestoroch dočasného ubytovania , zariadeniach civilnej ochrany, ktoré sú rozhodnutím obvodného úradu určené na vykonávanie hygienickej očisty osôb.

Čiastočná hygienická očista sa vykonáva:

- ihneď na mieste, ak je to možné a potrebné,

- ihneď po opustení kontaminovaného priestoru,

- pred ukrytím obyvateľov v bytoch alebo na pracoviskách, ak je podozrenie z kontaminácie,

- po ukrytí obyvateľov v bytoch alebo na pracoviskách,

- v spoločných úkrytoch sa uskutočňuje v sociálnych zariadeniach budov a úkrytov úplnú hygienickú očistu, ktorá zabezpečí odstránenie nebezpečných látok z povrchu tela;

vopred sa plánuje a vykonáva v čo najkratšom čase po opustení kontaminovaného

priestoru špeciálnymi jednotkami civilnej ochrany.

Zásady hygienickej očisty osôb

a) Zistiť druh kontaminantu a rozsah kontaminácie špeciálnymi detekčnými prístrojmi.

b) V závislosti od druhu kontaminantu stanoviť postup dekontaminácie a potrebného dekontaminačného činidla.

c) Dôležité je včasné vykonanie očisty, najmä u kvapalných kontaminantov. Použiť aj prostriedky menej účinné, nečakať na neskoršie dodanie špeciálnych prostriedkov.

d) Stanoviť úlohy pre členov dekontaminačných pracovísk a pri samotnej hygienickej očiste.

e) Zaistiť dostatočnú osobnú ochranu obsluhy zariadení.

f) Posúdiť nebezpečnosť dekontaminačných odpadov a zaistiť ich sústreďovanie a odčerpávanie.

g) Bezprostredne po očiste vykonať kontrolu účinnosti dekontaminácie pomocou detekčných  prostriedkov.

Individuálna praktická činnosť

1/ Pri vstupe do budov zasiahnuté osoby odkladajú kontaminovaný materiál (odevy, obuv, ochranné  prostriedky)

spravidla do nepriedušných obalov (polypropylénové, polyetylénové a iné vrecia), ktoré sa skladujú vo vhodných a na odkladanie určených priestoroch.

2/ Dôležitú úlohu zohráva spôsob obliekania a vyzliekania jednotlivých častí odevu. Čisté časti tela sa nesmú dostať do kontaktu s kontaminovaným odevom.

3/ čiastočnú hygienickú očistu osôb vykonávať:

- umytím rúk, vyčistením nechtov,

- vyčesaním a umytím vlasov,

- opätovným umytím rúk,

- poutieraním tváre a krku,

- vypláchnutím očí vlažnou vodou,

- vytieraním ušných a nosných otvorov,

- vykloktaním úst vodou,

- poutieraním tváre čistou vreckovkou,

- kompletným sprchovaním. 


 


Úvodná stránka