Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

OZNAMY

Futbalová zápas v Strelenke , areál Strapkovec

Futbal0001.jpg

Zverejnené 19.6.2018 -gs- Vyprší o 6 dní.


 

Folklórne slávnosti 2018

FOLKLORNA LYSA PLAGAT 2018zmens.jpg


Obec Lysá pod Makytou, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú v nedeľu 1. júla 2018 do amfiteátra v Lysej ...viac...

Zverejnené 14.6.2018 -gs- Vyprší o 7 dní.


 

Stratil sa pes

Stratil sa pes - Belgický vlčiak. Reaguje na meno Megina.  Má obojok proti kliešťom. 
Kontaktujte prosím majiteľa na č.t. +420/732 716 998, alebo na obecný úrad č.t. 042/4680071 
viac...

Zverejnené 6.6.2018 -gs-


 

Zberná nádoba

c4f_nesbirame_a4_cz_o2.jpg

Naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box  pre recyklovanie je umiestnený na prízemí obecného úradu. Myslit ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -gs-


 

Medzinárodný deň detí

Vydarený deň detí....
V nedeľu 3. júna sa škola, školský areál a amfiteáter naplnil deťmi. Tešili sa na svoj deň. Počasie sa našťastie umúdrilo, tak sa mohlo začať. Starosta obce Ing. Michal On ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -gs-


 

Ponuka na oslavy

Ponuka na oslavy.jpg

Zverejnené 17.4.2018 -gs-


 

Nový cestovný poriadok - vlaky

vlaky JPG.jpg

Zverejnené 11.12.2017 -gs- Vyprší o 167 dní.


 

Tenisové kurty

Oznamujeme záujemcom, že tenisové kurty pri Základnej škole v Lysej pod Makytou sú
pre verejnosť otvorené od 1.4.2018. Cena : 1 h. / 2 €
Objednávky a kľúče od tenisového kurtu sú k dispo ...viac...

Zverejnené 30.3.2017 -gs-


 

Nový mapový portál obce

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. ...viac...

Zverejnené 16.2.2017 -mo-


 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

VýzvaVytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vybudovanie parkovisko pri ZŠ a MŠ Lysá pod Makytou
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Lysá pod Makytou
IČO 00317471
Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Lysá pod Makytou 1, 02054 Lysá pod Makytou, SK
Kontaktná osoba Michal Ondrička, +421911618257, starosta@lysapodmakytou.sk
Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 20672,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
realizácie: od 7/2018 do 8/2018
Lehota na predkladanie
ponúk: do 27.6.2018 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dUhZuKd38CroZmin5yHeMfs
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách
Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
- 1 / 3 -
Opis zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Vybudovanie parkoviska
a pri ZŠ a MŠ Lysá pod Makytou".
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce 0911 618 257.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 20 672 EUR
bez DPH.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "Parkovisko_Lysa.xls" (v prílohe) s
nacenenými jednotlivými položkami.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania
tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2018.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - "ZMLUVA O dielo_stavba parkovisko pri ŠJ
v1_návrh.doc"
Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v
nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah
povinností pre Zhotoviteľa.
Opis
Položky zákazky
P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1
Vybudovanie parkoviska poddľa priloženého výkazu -výmeru 1,000 Celok
"Parkovisko_Lysa.xls"
- 2 / 3 -
Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.
Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť
Parkovisko_Lysa.xls Opis zákazky 20.6.2018 13:27 33 kB
ZMLUVA O dielo_stavba parkovisko pri ŠJ v1_návrh.doc Návrh zmluvy 20.6.2018 13:28 87,5 kB
- 3 / 3 -

Súbor na stiahnutie Vyzva_1417.pdf Vyzva_1417.pdf (33.3 kB)

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Oznamujeme občanom, že bude v našej obci vypnutý elektrický prúd v týchto dňoch a v tomto čase:

Dňa 10.7 2018 v čase od 7,30 do 18,30 hod.

Č.d. 2 – 6, 10 – 14, 18, 19, 23 - 30, 130 – 143

 

Dňa 11.7.2018 v čase od 7,30 do 18,30 hod.

Č.d. 2 – 6, 10 – 14, 18, 19, 23 – 30, 130 – 132, 134, 136 – 143

 

Dňa 12.7.2018 v čase od 7,30 do 18,30 hod.

Č.d. 2 – 6, 10 -14, 18, 19, 23 – 30, 130 – 132, 134, 136 – 143

 

Dňa 13.7.2018 v čase od 7,30 do 18,30 hod.

Č.d. 2 – 60,114 – 117,  118 – 143, 335, 301 – 319,  871,

Súbor na stiahnutie OZNÁMENIE O.docx OZNÁMENIE O.docx (12 kB)

 
 

Ministerstvo životného prostredia vyhlasuje.....Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1_.pdf 1_.pdf (290.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2,.pdf 2,.pdf (212.1 kB)

 
 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na opatrovateľskú službuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie EON.docx EON.docx (12.8 kB)

 
 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na opatrovateľskú službuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie EON_2017.docx EON_2017.docx (12.5 kB)

 
 

Obnova verejného osvetleniaVytlačiť
 

sken tabula.jpg

Cieľom projektu , Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou" bola výmena starého osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou. Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou bol ukončený v roku 2015. 

Počet vymenených svietidiel - 449 

 

Svietidlo Výkon W Príkon w Počet ks
         LED1 26 27,04 351
         LED2 35 36,4 39
         LED3 80 83,2 59

 

Úspora energie s mernou jednotkou GJ/rok = 220,95

 


 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 

Mapový portál obce Lysá pod MakytouKoho by ste chceli privítať v našej obci?

Už sme mali v našej obci viacej koncertov. Privítali sme Františka Nedvěda s kapelou, Simu Martausovú, Kollárovcov. Aj predstavenie pre deti - Smejko a Tanculienka. A najnovšie Mira Jaroša. Budeme radi, ak nám poradíte, koho by ste v našej obci radi privítali. Svoje návrhy nám môžete napísať a vhodiť do schránky pri vchode na obecný úrad, alebo navrhnúť svojich hudobných obľúbencov aj osobne.

webygroup

Úvodná stránka