Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Miestne dane a poplatky na rok 2018Vytlačiť
 

Miestne dane a poplatky za komunálne odpady v r. 2018

 

Oznamujeme občanom, že  v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a platného VZN č. 9/2012 v termíne do 31.01.2018 je potrebné nahlásiť zmeny k vyrubeniu dane z nehnuteľnosti a dane za psa pre r. 2018, ako napr.

  • nadobudnutie a predaj nehnuteľností v r. 2017, zmeny výmery pozemku
  • vydané stavebné povolenie alebo kolaudácia stavby v r. 2017
  • nadobudnutie psa, resp. zánik daňovej povinnosti za psa
  • doklady pre uplatnenie úľavy na daň – preukaz ZŤP, potvrdenie o hmotnej núdzi

 

V prípade uplatnenia úľavy na poplatok za komunálne odpady podľa platného VZN č. 10/2012 je potrebné predložiť doklady, napr.

  • preukaz ZŤP
  • potvrdenie o návšteve školy študentov, ktorí študujú a bývajú  mimo miesta trvalého pobytu
  • potvrdenie od zamestnávateľa o práci mimo bydliska (týždňovky), prípadne doklad o prechodnom pobyte, doklad o dlhodobom pobyte
  • potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci – v prípade osoby, ktorá žiada o odpustenie poplatku a celoročne sa zdržuje v inej obci

 

Všetky  zmeny  je potrebné nahlásiť na obecnom úrade v kancelárii na prízemí.

V prípade, že občan nepredloží doklady v stanovenej lehote (t.j. do konca januára) správca dane predmetnú daň a poplatok v príslušnom kalendárnom roku nezníži, resp. neodpustí.

 

 


 
 

Úradná tabuľa

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na opatrovateľskú službuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie EON_2017.docx EON_2017.docx (12.5 kB)

 
 

Obnova verejného osvetleniaVytlačiť
 

sken tabula.jpg

Cieľom projektu , Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou" bola výmena starého osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou. Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou bol ukončený v roku 2015. 

Počet vymenených svietidiel - 449 

 

Svietidlo Výkon W Príkon w Počet ks
         LED1 26 27,04 351
         LED2 35 36,4 39
         LED3 80 83,2 59

 

Úspora energie s mernou jednotkou GJ/rok = 220,95

 


 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka