Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Úradná tabuľa

VZN obce č.2/2019 zápis detí do ZŠVytlačiť
 


 
 

VZN obce č.1/2019 úhrada za MŠ, ŠJ, ŠKDVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - detské ihrisko pri MŠVytlačiť
 


 
 

Prejdite na EkasuVytlačiť
 

Prejdite na Ekasu...0001.jpgPrejdite na Ekasu...0002.jpg


 
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBUVytlačiť
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov uvádzame priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na opatrovateľskú službu

 

Poskytovateľ: OBEC LYSÁ POD MAKYTOU

Poskytovaná služba: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerný počet klientov

Počet odpracovaných hodín za rok 2017

Priemerné EON na jedného klienta/mesiac

Priemerné EON

 za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby

 

12 535 €

 

3

 

2476

 

348,19 €

 

5,06 €

 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU ZA ROK 2018

 

Obec: Lysá pod Makytou

Forma sociálnej služby: Terénna

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2018              3

 

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní

podľa osobitného predpisu³⁸,

 

11 195,88 €

b)poistenie a povinné príspevky na starobné poistenie a povinné

príspevky na starobné sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu

určenom podľa písmena a):

3 466,55 €

c) tuzemské cestovné náhrady:

0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:

0,00 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:

0,00 €

f) dopravné:

0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:

0,00 €

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

i) výdavky na službu

0,00 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného

predpisu ²ᵒ, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej

pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ³⁹:

0,00 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka³²,odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

EON za rok 2018

 

14 662,43 €

Celkový príjem z úhrad

2 127,22 €

Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok

2 476 hod.

EON po odpočítaní celkových úhrad

12 535,21 €

Priemerná výška EON na 1 hod opatrovateľskej služby v €

5,06 €

     

 


 
 

Úroveň vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2018Vytlačiť
 

úroveň vytriedenia odpadov.jpg


 
 

Návšteva Mons. Tomáša Galisa Vytlačiť
 

Vo štvrtok 9. mája 2019 sme v našej farnosti a obci privítali vzácnu návštevu. Pri príležitosti kánonickej vizitácie farnosti nás navštívil Žilinský diecézny biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Najskôr navštívil so svojim tajomníkom a našim pánom farárom Mgr. Jozefom Hlaváčom obecný úrad, kde ho spevom privítala folklórna skupina Javorina a starosta obce Ing. Michal Ondrička. V zasadačke obecného úradu sa stretol so zamestnancami OcÚ a poslancami. Starosta obce vyjadril radosť a česť, že otec biskup navštívil našu obec a predstavil mu históriu obce i súčasnosť. Viedol so všetkými príjemný rozhovor. Po návšteve obecného úradu zamieril do základnej školy. Žiaci mohli položiť otcovi biskupovi  otázky, čo aj využili a niektoré  boli naozaj zaujímavé. Po obede navštívil Otec biskup našu pekáreň a stretol sa so zamestnancami. Pozreli si kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, kaplnku na Beňadíne a zastavili sa aj u františkánov. Tomáš Galis navštívil aj starých a chorých vo farnosti, ktorým dal radosť, povzbudenie a požehnanie. Návštevu zavŕšil večernou svätou omšou a príjemným rozhovorom s farníkmi.  Počas celej návštevy vládla uvoľnená a priateľská atmosféra, čo dokazujú aj fotografie.

Otec biskup ešte raz v mene farníkov ďakujeme za návštevu našej obce.

 

/fotogaleria.html


 
 


Úvodná stránka