Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zatupiteľstvo

  1. Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou je zastupiteľský zbor obce Lysá pod Makytou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Lysá pod Makytou na štyri roky.

  2. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

  3. Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou má deväť poslancov.

  4. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


 

Poslanci

Ing. Martin Rusnák

E-mail: martin.rusnak@lysapodmakytou.sk

zástupca starostu obce,Predseda komisie finančnej


 

Mgr. Alexander Brežný

E-mail: alexander.brezny@lysapodmakytou.sk

Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu


 

Milan Bartoník

Mgr. Gertrúda Zlochová

E-mail: gertruda.zlochova@lysapodmakytou.sk

predseda komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci


 

Mgr. Jana Barnincová

Marian Moštenan

E-mail: marian.mostenan@lysapodmakytou.sk

predseda komisie stavebnej a životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu


 

Ján Okrajek

Jaroslav Drienik

Juraj Václavík


 

 

Zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva

Zásady odmeňovania
Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou
Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
Článok 2
Odmena za výkon funkcie poslanca
(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena.
(2) Za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške
20,00 Eur.
(3) Ak sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia patrí mu odmena, ktorá je priamoúmerne znížená v závislosti od počtu hlasovaní, na ktorých sa poslanec zúčastnil pomerne k celkovému počtu hlasovaní. Podkladom pre výplatu odmeny je prezenčná listina a záznam o účasti poslancov na jednotlivých hlasovaniach.
(4) Poslancovi za činnosť pri príprave a organizovaní rôznych akcií a podujatí, ktorých organizátorom je obec patrí odmena vo výške 5,00 Eur za každú odpracovanú hodinu.
Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina a výkaz práce, na ktorom je zaznamenaný
dátum, začiatok a koniec činnosti, stručný popis činnosti, potvrdený starostom obce.
(5) Poslancovi za doručovanie oznámení o konaní volieb a referenda patrí odmena v zmysle aktuálneho pokynu Ministerstva vnútra SR.
Článok 3
Odmena sobášiaceho poslanca
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho podľa § 4 ods.1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, patrí odmena vo výške 20,00 Eur za každé vyhlásenie o uzavretí manželstva, ktoré pred ním snúbenci urobia. Táto odmena sa poskytuje nad rámec odmeny podľa článku 2.
Článok 4
Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva
(1) Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom patrí za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 10,00 Eur.
(2) Poslancovi, ktorý je členom komisie a ostatným členom komisie (neposlancom), schválených obecným zastupiteľstvom patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 8,00 Eur.
(3) Podkladom pre vyplatenie odmien je prezenčná listina zo zasadnutia komisie, ktorú predloží predseda komisie.
Článok 5
Odmena za prácu zapisovateľa
(1)Za prácu zapisovateľa na zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí pracovníkovi obce v mimopracovnej dobe za zápis zo zasadnutia a vyhotovenie zápisnice v písomnej forme odmena vo výške 20,00 Eur.
(2) Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
(1) Odmeny sa vyplácajú štvrťročne, vždy v nasledujúcom mesiaci po skončení príslušného štvrťroka.
(2) V prípade neprítomnosti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva a člena komisie na zasadnutí komisie sa odmena nevypláca.
(3) Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny.
(4) Odmena za výkon funkcie poslanca nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať bez odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr dňom doručenia písomnosti do podateľne obecného úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia účinnosti.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1 )Tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou č. 9/2019 zo dňa 28.02.2019 a nadobúdajú účinnosť dňa 28.02.2019.
(2) Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou zo dňa 30.01.2015.
V Lysej pod Makytou dňa 28.02.2019 ..................................................
Ing. Michal Ondrička
starosta obce


 


Úvodná stránka