Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Poštová adresa, telefón, e-mail

Obecný úrad Lysá pod Makytou

Lysá pod Makytou 1

020 54

tel.: 042/4680071

e-mail: podatelna@lysapodmakytou.skinfo@lysapodmakytou.sk,                                   obec@lysapodmakytou.sk

 

IČO:     00317471

DIČ:     2020441412

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s

číslo účtu:              2822511001/5600

IBAN:                    SK45 5600 0000 0028 2251 1001

 


 

Poslanie a úlohy obecného úradu

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.


(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu a starosta obce.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Lysej pod Makytou , ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou.


 


Úvodná stránka