Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odporúčaná činnosť starostu v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

V pozadí, v samospráve v nadväznosti na príslušné štátne orgány, prebieha administratívny a výkonný proces opatrení zameraný na zisťovanie, zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, vykonania záchranných prác, ako aj verifikačná a vyhodnocovacia činnosť.

Činnosť predsedu krízového štábu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

- Prijať a zaznamenať informácie o vzniku mimoriadnej udalosti – od: občanov, PO,

  FO – Podnikateľ, PZ, odbor CO a KR, HaZZ,

- Overiť  informácie o mimoriadnej udalosti

- Čas a miesto vzniku mimoriadnej udalosti

- Druh, rozsah a účinky mimoriadnej udalosti

- Zdroj a spôsob podania informácie

- Posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijatia neodkladných opatrení

- Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby

- Informovať odbor civilnej ochrany a krízového riadenia OcÚ, koordinačné stredisko IZS – 112,    tzv.prvotné hlásenie

- Aktivovať vlastné sily a prostriedky (napr. miestne jednotky civilnej ochrany)

 

Zabezpečiť priebežný monitoring miesta mimoriadnej udalosti za účelom:

- Upresnenia rozsahu mimoriadnej udalosti

- Určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov

- Potreby vyžiadania zložiek IZS, prípadne ozbrojených síl SR

- Usmernenia veliteľa zásahu

- Potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie

 

Zvolať krízový štáb obce a určiť riadenia s cieľom:

- Prerokovať možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne evakuácie obyvateľstva

- Vydať príkazy k organizácii a riadeniu záchranných prác, uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti, zabezpečenie postihnutého obyvateľstva

- Organizovať a riadiť záchranné práce v spolupráci s veliteľmi zložiek IZS a veliteľom zásahu

- Predkladať pravidelné informácie na OcÚ každý deň k 6,00 hod do 7,00 hod a k 18,00 hod do 19,00 hod

- Ukončenie prác na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác

-Spolupracovať s OcÚ – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Životného prostredia

- Zabezpečiť informačný tok na obvodný úrad v zmysle Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových  podmienok informačného systému CO

- Po ukončení záchranných prác uplatniť si náhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami v zmysle Vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade povodňových záchranných prác v zmysle Vyhlášky MŽP č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové  zabezpečovaciepráce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.


 


Úvodná stránka