Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Úradná tabuľa

Prihláška na Ondrejský jarmok 2019Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska pri MŠ Lysá pod MakytouVytlačiť
 


 
 

Prejdite na EkasuVytlačiť
 

Prejdite na Ekasu...0001.jpgPrejdite na Ekasu...0002.jpg


 
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBUVytlačiť
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov uvádzame priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na opatrovateľskú službu

 

Poskytovateľ: OBEC LYSÁ POD MAKYTOU

Poskytovaná služba: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerný počet klientov

Počet odpracovaných hodín za rok 2017

Priemerné EON na jedného klienta/mesiac

Priemerné EON

 za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby

 

12 535 €

 

3

 

2476

 

348,19 €

 

5,06 €

 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU ZA ROK 2018

 

Obec: Lysá pod Makytou

Forma sociálnej služby: Terénna

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2018              3

 

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní

podľa osobitného predpisu³⁸,

 

11 195,88 €

b)poistenie a povinné príspevky na starobné poistenie a povinné

príspevky na starobné sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu

určenom podľa písmena a):

3 466,55 €

c) tuzemské cestovné náhrady:

0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:

0,00 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:

0,00 €

f) dopravné:

0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:

0,00 €

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

i) výdavky na službu

0,00 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného

predpisu ²ᵒ, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej

pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ³⁹:

0,00 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka³²,odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

EON za rok 2018

 

14 662,43 €

Celkový príjem z úhrad

2 127,22 €

Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok

2 476 hod.

EON po odpočítaní celkových úhrad

12 535,21 €

Priemerná výška EON na 1 hod opatrovateľskej služby v €

5,06 €

     

 


 
 

Úroveň vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2018Vytlačiť
 

úroveň vytriedenia odpadov.jpg


 
 

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmiVytlačiť
 

                               

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

 

Územie okresov Považská Bystrica a Púchov vyniká bohatstvom lesov, ktoré slúžia všetkým občanom. Sú zdrojom cennej suroviny – dreva, zlepšujú životné prostredie, výdatnosť vodných zdrojov, poskytujú miesto pre oddych, zotavenie a v neposlednom rade majú aj značné materiálne hodnoty. Jednou z hlavných úloh je chrániť toto bohatstvo pred škodlivými vplyvmi, medzi ktoré patria aj požiare. Z dlhodobej analýzy požiarovosti v lesnom hospodárstve vyplýva, že najviac lesných požiarov vzniká v jarných mesiacoch – marec, apríl, máj, ale aj v lete - júl, august. Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú najmä klimatické podmienky a faktory – sucho, vietor, stav vegetácie, ale aj činnosť človeka. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbalosť ľudí, resp. podceňovanie nebezpečenstva vzniku požiaru pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode.

 

Z uvedených údajov je zrejmé, že nemôžeme zabúdať na protipožiarnu prevenciu zameranú na ochranu lesov pred požiarmi, ktorej systém vychádza z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ktorými sú najmä zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.  Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na povinnosti dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného  nebezpečenstva vzniku požiaru. Za čas zvýšeného nebezpečenstva  sa považuje najmä jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho teplého a suchého počasia, ktorý vyhlasuje podľa miestnych podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v spolupráci s príslušným orgánom miestnej štátnej správy a za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov sa považuje najmä v tomto období spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Zároveň Vás upozorňujeme aj na povinnosť právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok pri dodržaní požiarno-bezpečnostných  opatrení vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

 

Fyzické osoby sú povinné pri ochrane lesov pred požiarmi hlavne:

 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle § 14 písm. e) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • dodržiavať zákaz vypaľovania porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi je potrebná od jednotlivých subjektov vlastniacich lesné pozemky realizácia nasledovných opatrení:

 

VLASTNÍK

 

A/  na účely predchádzania vzniku požiarov

 1. vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. ochrane  pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to najmä

 

 • dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
 • mapové podklady s aktuálnymi potrebnými údajmi podľa § 10 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
 • pokyny pre spaľovanie zvyškov po ťažbe dreva najmenej v  rozsahu podľa § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

 

 1. vykonať opatrenia v súvislosti s ochranou lesov pred  požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov podľa §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

-      zabezpečiť v lesoch hliadkovacou činnosť, najmä v  dňoch pracovného pokoja. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok,

-      budovať v lesoparkových zónach a  najviac navštevovaných lesných oblastiach ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa a  zabezpečiť na vhodných miestach viditeľné označenie zákazu zakladania ohňov mimo určených a vyhradených priestorov,

-      evidovať a vyznačovať v mapových podkladoch všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi (zoznam užívateľov lesných pozemkov, stav a počet existujúcich vodných

zdrojov, prejazdových a lesných ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov a ich dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku),

-      udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na zásah.

 

Odporúčajúce opatrenia:

 

 1. využívať pri pozemnom monitoringu spoluprácu s  profesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami občanov a vlastníkmi objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách,
 2. využívať a v  rámci možností budovať pozorovacie veže a  v členitých terénoch vykonávať monitoring najmä po hrebeňových zónach horstiev, vylepšiť lesný monitorovací systém s potrebným dôrazom na inštaláciu pevných alebo mobilných monitorovacích zariadení a nákup komunikačných prístrojov,
 3. vytvárať a udržiavať v lokalitách najviac ohrozených možnosťou vzniku požiaru ochranné protipožiarne pásy v šírke spravidla 20 až 35 metrov, ktoré rozčleňujú lesný porast na plochy cca 600 až 800 hektárov, rozčleňovacie protipožiarne prieseky široké 3 až 6 metrov a  izolačné pruhy popri železničných tratiach a verejných cestných komunikáciách a výsadbu porastových plášťov z drevín odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rýchlemu šíreniu požiaru a umožňujúce jeho bezpečnejšiu lokalizáciu a likvidáciu. Konkrétnu realizáciu tejto úlohy zabezpečiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a  zaznamenať v lesných hospodárskych plánoch,
 4. vytvárať a  udržiavať v blízkosti lesných porastov a na pozemkoch susediacich s lesným porastom izolačné pruhy, ktoré budú udržiavané a zbavené zvyškov suchých trávnatých porastov, ktoré sú najčastejším zdrojom vzniku požiarov v lesoch pri vypaľovaní týchto porastov. Zabezpečiť realizáciu tejto úlohy v spolupráci s vlastníkom susediaceho pozemku,
 5. v prípade potreby požiadať orgán  štátnej správy lesného hospodárstva o obmedzenie alebo zakázanie vstupu verejnosti do lesa na nevyhnutne potrebnú dobu, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

f.na účely zdolávania požiaru   

 

 • zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov podľa § 5 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v  znení neskorších predpisov a § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími prostriedkami a  ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci a  vyhlásením poplachu,
 • umiestniť na určených miestach potrebné množstvo protipožiarneho náradia v  závislosti od plochy lesných porastov v súlade s § 10 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

 

Odporúčajúce opatrenia:

 

a.    zahusťovať v rámci možností sieť vodných zdrojov budovaním nových, vhodných na účely hasenia požiarov, najmä v exponovaných lokalitách,

b.    vytvoriť technické a ekonomické podmienky pre možnosť leteckého hasenia požiarov v nedostupných lokalitách a to najmä na veľkoplošne chránených oblastiach,

c.    vybaviť členov hliadok pohybujúcich sa v  lesných porastoch rádiofónnou technikou alebo mobilnými telefónmi, v prípade nemožnosti využitia tejto techniky použiť náhradnú možnosť na včasné ohlásenie vzniku požiaru motorové vozidlo (motocykel),

d.    zabezpečiť vyškolenie vysokošpecializovaného personálu zo zamestnancov  právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa vlastniacich lesné pozemky v oblastiach s vysokým rizikom požiarov (kategória A) na zdolávanie požiarov v lesoch s príslušnou hasičskou technikou.

 

OBEC

 

            Dôležité miesto pri zabezpečovaní ochrany lesov pred požiarmi patrí obciam, ktoré by mali plniť najmä tieto úlohy:

 

1/    vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v  znení neskorších predpisov v súlade s §§ 36 a 37 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

2/    preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov obcí,

3/    prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania ochrany lesov pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

4/    vykonať preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov, správcov a užívateľov lesov, ktorí nie sú vyčlenení do kontrolnej činnosti orgánov štátneho požiarneho dozoru,

5/    preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj technický stav a celkovú pripravenosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v  súlade s § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.

 

Odporúčajúce ustanovenia:

 

a.    zabezpečiť v prípade potreby v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských staniciach,

b.    zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi v spolupráci s orgánmi miestnej štátnej správy. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR i ďalšími záujmovými združeniami, ktorých aktivity sú zamerané na ochranu prírody.

 

Týmto Vás zároveň chceme požiadať o odvysielanie relácií zameraných na ochranu lesov pred požiarmi prostredníctvom miestnych a školských rozhlasov a o opatreniach informovať verejnosť na úradných tabuliach obcí.

 

 

 

 

pplk. Ing. Zdeno Tarabík

riaditeľ

 

 


 
 


Úvodná stránka