Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Radiácia

Jadrová elektráreň je zariadenie, kde dochádza k premene tepelnej energie na elektrickú energiu.

Zdrojom tepla je štiepenie jadrového paliva – uránu v reaktore. Celý proces vzniku tepla, výroby pary na pohon turbín a ochladzovania pary prebieha v troch navzájom oddelených okruhoch.

Primárny okruh tvorí reaktor, chladiace slučky s hlavnými uzatváracími armatúrami, cirkulačnými čerpadlami a parogenerátormi, ktoré oddeľujú primárny a sekundárny okruh. Hlavnou funkciou primárneho okruhu je odvádzať teplo vznikajúce v jadrovom palive, zohrievať vodu na sekundárnej strane parogenerátora a zadržiavať rádioaktívne látky vznikajúce pri štiepení.

Sekundárny okruh tvoria turbíny s generátormi, parovody, kondenzátory a pomocné okruhy. Hlavnou funkciou sekundárneho okruhu je výroba pary pre pohon turbín s generátormi na výrobu elektrickej energie.

Tretí okruh je okruh chladiacej vody, ktorý tvoria potrubia, cirkulačné čerpadlá chladiacej vody
a chladiace veže. Hlavnou úlohou okruhu chladiacej vody je ochladzovať v kondenzátoroch paru vychádzajúcu z turbín a premieňať ju znovu na vodu.

Všetky zariadenia primárneho okruhu sú umiestnené v ochrannej obálke – hermetickej zóne, ktorej hlavnou úlohou je zadržať rádioaktívne látky.

BEZPEČNOSŤ JADROVEJ ELEKTRÁRNE

Jadrové elektrárne majú systém bezpečnostných bariér, ktorých úlohou je viacnásobné

oddelenie jadrových materiálov od životného prostredia.

Bariéry: Matica paliva

              Obal palivových prútikov

              Stena komponentov primárneho okruhu

              Kontejnment - je jednou zo 4 bariér zabraňujúcich úniku rádioaktívnych látok do okolia

 Ochrana bariér počas prevádzky je zabezpečená nepretržitými kontrolami

a meraním, ako aj dodržiavaním predpisov.

Spoľahlivosť každej bariéry je vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia

všetkých bariér a únik rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.

Ak by aj napriek tomu takáto porucha vznikla, na ochranu zamestnancov

elektrárne a obyvateľov v okolí sa bude postupovať podľa vopred vypracovaných

havarijných plánov.

 

RADIAČNÁ UDALOSŤ

Pojem radiačná udalosť vyjadruje skutočnosť, že na jadrovej elektrárni došlo alebo môže dôjsť k súčasnému porušeniu viacerých ochranných bariér, možným únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED RÁDIOAKTÍVNYMI LÁTKAMI

Pri udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych látok môže dôjsť k vnútornej a vonkajšej kontaminácii. Sú prijímané nasledovné ochranné opatrenia

- ukrytie

- použitie jódových tabliet

- ochrana povrchu tela a dýchacích ciest

- evakuácia

Účinným a najdôležitejším spôsobom ochrany pred rádioaktívnymi látkami je ukrytie. Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú uzavreté, murované priestory.

Ďalším významným opatrením je jódová profylaxia. Vhodným načasovaním užitia jodidu draselného sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze.

Účelom improvizovanej ochrany dýchacích ciest je zníženie dávky spôsobenej inhaláciou škodlivých    látok resp. rádioaktívnych látok. Dýchacie cesty si chráňte vždy pri pohybe v otvorenom priestore napr. cestou k evakuačným vozidlám, uzatvorením hospodárskych budov atď. Prehľad účinnosti jednotlivých prostriedkov, doporučených na improvizovanú ochranu dýchacích ciest:

 

Použitý prostriedok:                     Počet vrstiev:                                  Účinnosť:

 Toaletný papier (rolovaný)           3                                                             91,4 %

 Vreckovka (bavlna)                        pokrčená                                              88,1 %

 Uterák                                               1                                                             73,9 %

 

Evakuácia je najúčinnejším opatrením k zaisteniu ochrany obyvateľstva. Vykonáva sa z dôvodu

nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území.

Ochranné opatrenia vyhlasuje starosta obce


 


Úvodná stránka