Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta

Starosta obce

Ing. Michal Ondrička

Adresa: Obecný úrad, Centrum 1, Lysá pod Makytou

Tel: 042/4680 071

Fax: 042/4710690

Mobil: 0911618257

E-mail: starosta@lysapodmakytou.sk

www: www.lysapodmakytou.sk

Starostom od volebného obdobia 2014


 

 

 

Poslanie a kompetencie starostu obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách
  Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (§ 1a písm. b/ zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).
 3. Starosta najmä:
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

 


Úvodná stránka