Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ukrytie

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí. Samotný proces ukrytia osôb je riadený dokumentom s názvom plán ukrytia, ktorý v svojej štruktúre obsahuje textovú časť a grafickú časť. Spracovávajú a aktualizujú ho štátna správa – Okr. úrady, obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia.

Ukrytie je možné vykonať úzkej skupine osôb (málopočetný kolektív pracovníkov – napr. do 25 osôb), a to v úkrytoch budovaných svojpomocne, ale aj oveľa rozsiahlejšej skupine, kolektívy osôb (napr. 500 osôb), a to v úkrytoch, ktoré súhrnne nazývame ochranné stavby.

Ochranné stavby

Za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany odolné úkryty, plynotesné úkryty, jednoduché úkryty budované svojpomocne a chránené pracoviská.

Členenie priestorov úkrytov:

hlavné priestory: určené na ukrytie a pobyt ukrývaných,

pomocné priestory: určené na zabezpečenie prevádzkového chodu úkrytu,

.

Vlastnosti úkrytov: odolné voči tlakovým účinkom, radiačnej kontaminácii tepelným účinkom,  účinkom proti nebezpečným látkam – plynotesnosť, odolné voči zatopeniu, odolné voči statickému  a dynamickému zaťaženiu.

Vybavenosť úkrytov: voda, kanalizácia, elektrická energia, filtračné a ventilačné zariadenie,  spojovacie zariadenia, signalizácia, sedadlá + lôžka, hasiace prístroje, náradie na vyslobodenie,  náhradný zdroj el. en., sociálne zariadenia.

Všeobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb

- Disciplinovane sa riadiť ustanoveniami úkrytového poriadku a dbať na pokyny vedúceho úkrytu a     členov družstva a byť im nápomocní.

- Starať sa o svoje osobné veci, udržiavať v pohotovosti svoje prostriedky individuálnej ochrany a na   pokyn vedúceho úkrytu ich použiť.

- Šetriť vodou, jedlom a pitím.

- Zbytočne nepoužívať sociálne zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu a poriadok pri osobnej hygieny.

- Zdržiavať sa v určenom priestore, zbytočne sa neprechádzať a hlasne nehovoriť.

- Správať sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáhať, najmä starším osobám a ženám.

- Dodržiavať čas určený na pracovné úkony, odpočinok a dodržiavať stanovený režim života v úkryte.

- Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, lampy, zapaľovače, nepoužívať variče a iné zdroje tepla a svetla
  s otvoreným ohňom. V úkryte nie je dovolené variť.

- Ukrývané osoby sú povinné vykonávať pomocné práce podľa požiadaviek vedúceho úkrytu
  a členov družstva. Pôjde najmä: a) o ručný pohon FVZ, b) o ručné prečerpávanie splaškov-                    likvidáciu    suchých záchodov, c) o výkon služby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych                    zariadeniach, d) o  doplňovanie zásob vody a potravín.

- Ubytované osoby sú povinné podľa určenia vedúceho úkrytu zúčastniť sa na vyslobodzovacích           prácach v prípade zavalenia úkrytu.

- Striedanie osôb organizuje vedúci úkrytu podľa obťažnosti a namáhavosti pracovných úkonov.


 


Úvodná stránka