Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Varovné signály

Čo znamená, keď zaznie siréna?

Keď zaznie siréna:

- hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,

- podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,

- počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením                   obecného rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
všeobecné ohrozenie: dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

ohrozenie vodou: šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody,

koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom koniec ohrozenia: dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania,

varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí,

kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz vzdušný poplach.

preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Dôležité telefónne kontakty:

- Jednotné európske číslo tiesňového volania 112

- Hasičský a záchranný zbor SR 150

- Záchranná zdravotná služba 155

- Policajný zbor SR 158

- Horská záchranná služba 18 300

- Vrtuľníková záchranná zdravotná služba 18 155


 


Úvodná stránka