Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie cenových ponúk - detské ihrisko pri MŠVytlačiť
 


 
 

Prejdite na EkasuVytlačiť
 

Prejdite na Ekasu...0001.jpgPrejdite na Ekasu...0002.jpg


 
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBUVytlačiť
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov uvádzame priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na opatrovateľskú službu

 

Poskytovateľ: OBEC LYSÁ POD MAKYTOU

Poskytovaná služba: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerný počet klientov

Počet odpracovaných hodín za rok 2017

Priemerné EON na jedného klienta/mesiac

Priemerné EON

 za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby

 

12 535 €

 

3

 

2476

 

348,19 €

 

5,06 €

 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU ZA ROK 2018

 

Obec: Lysá pod Makytou

Forma sociálnej služby: Terénna

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2018              3

 

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní

podľa osobitného predpisu³⁸,

 

11 195,88 €

b)poistenie a povinné príspevky na starobné poistenie a povinné

príspevky na starobné sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu

určenom podľa písmena a):

3 466,55 €

c) tuzemské cestovné náhrady:

0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:

0,00 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:

0,00 €

f) dopravné:

0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:

0,00 €

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

i) výdavky na službu

0,00 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného

predpisu ²ᵒ, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej

pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ³⁹:

0,00 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka³²,odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

EON za rok 2018

 

14 662,43 €

Celkový príjem z úhrad

2 127,22 €

Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok

2 476 hod.

EON po odpočítaní celkových úhrad

12 535,21 €

Priemerná výška EON na 1 hod opatrovateľskej služby v €

5,06 €

     

 


 
 

Úroveň vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2018Vytlačiť
 

úroveň vytriedenia odpadov.jpg


 
 

Výzva na nových členovVytlačiť
 

Vážení členovia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou

 

V zmysle Stanov Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou zo dňa 6. novembra 2005 a ich dodatkov sa tento rok končí päť ročné volebné obdobie predsedu, členov výboru a členov dozornej rady urbárskej obce pozemkového spoločenstva.

Na najbližšom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 23. júna 2019 sa uskutoční voľba nového vedenia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva, t.j. voľba predsedu, členov výboru a členov dozornej rady.

Touto cestou preto žiadame členov urbárskej obce, ktorí majú záujem uchádzať sa o niektorú z uvedených funkcií aby prišli do kancelárie urbárskej obce, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu v pracovných dňoch v čase od 700  hod. do 1200  hod. kde by vyplnili žiadosť o kandidatúru na nimi vybratú funkciu.

V prípade nevyhovujúceho termínu alebo spôsobu podania žiadosti je možné vhodiť svoju žiadosť do poštovej schránky urbárskej spoločnosti, ktorá sa nachádza na budove Obecného úradu vedľa dverí  kancelárie  urbárskej spoločnosti.

Prihlášky je potrebné podať do konca mája, t.j. do 31.5. 2019, aby bolo možné žiadateľov zaevidovať a zaradiť do volieb,  na hlasovacie lístky na  hlasovanie, ktoré bude vykonané na Valnej hromade členov urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou v nedeľu 23. júna 2019.

Žiadame členov urbárskej obce, ktorým záleží na ďalších dobrých výsledkoch hospodárenia a  ktorí by boli ochotní venovať  svoj voľný čas práci v urbárskom spoločenstve aby sa prihlásili v uvedenom termíne a v prípade záujmu im budú podané podrobnejšie informácie o  práci  v ďalšom päť ročnom volebnom období.

Za porozumenie ďakuje doterajšie vedenie urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou.

 

V Lysej pod Makytou, dňa 6.5.2019

 

  Predseda urbárskej obce pozemkového spoločenstva                                       Anton Rusňák   


 
 


Úvodná stránka