Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Záchranné práce

Na písomný príkaz starostu obce je občan povinný vykonať osobitné úkony, ako aj poskytnúť vecné prostriedky.

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenia podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Fázy záchranných prác:

- izolácia – sebaochrana a vzájomná pomoc,

- realizácia – použitie síl a prostriedkov, prvá záchranárska pomoc, čiastočný monitoring, záznamy

- ukončenie – úplný monitoring , upokojenie, prechod na stabilizovaný stav

V obci riadi záchranné práce starosta, ako predseda krízového štábu obce, na základe príkazu na vykonania záchranných prác jednotkám civilnej ochrany /aj občanom/ s predchádzajúcim vykonaním monitoringu postihnutého územia. Jedným z dôležitých dokumentov vykonávania záchranných prác je denník záznamov. V prípade predpokladu nezvládnutia záchranných prác silami a prostriedkami obce, príslušná obec požiada o pomoc štátne orgány, OcÚ, viď schéma, prípadne ozbrojené sily SR, voči, ktorým si plní v zmysle stanovených zásad oznamovaciu povinnosť.

Druhy záchranných prác:

- varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou,

- vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, vyznačiť kontaminované úseky,

- vyslobodzovanie postihnutých osôb z postihnutého územia,

- prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ich odsun,

- individuálna ochrana osôb v kontaminovanom priestore a ich odsun,

- poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, odsun postihnutých do zdravotníckych zariadení,

- lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté a nasadené osoby a prostriedky,

- kontrola kontaminovania a ožiarenia osôb, územia, ovzdušia a budov,

- poskytnutie jódovej a špeciálnej profylaxie,

- hygienická očista postihnutých osôb,

- likvidácia úniku nebezpečných látok a zabráneniu ich šírenia,

- špeciálna očista a dezaktivácia územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov, ciest,

- dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov,

- regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území,

- uzavretie postihnutého územia,

- ochrana postihnutých osôb a nasadených síl pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,

- odsun nezranených osôb z postihnutého územia,

- núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez     základných životných potrieb,

- poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej    očisty,

- odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené      sily a prostriedky,

- pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,

- uvoľňovanie zahataných vodných tokov, určených cestných komunikácií, železničných tratí,    vytvorenie priechodov,

- čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné    práce,

- zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách,

- uskladňovanie, odsun a likvidácia kontaminovaného materiálu a ekologická asanácia zvyškov  nebezpečných látok,

- psychologická a duchovná pomoc.


 


Úvodná stránka